• 1. การขายฝาก และกฎหมายการขายฝาก

 • 2. อัตราค่าตอบแทน และระยะเวลาสัญญาขายฝาก

  อัตราค่าตอบแทนที่ต้องชำระ กำหนดไว้ไม่เกิน 15% ต่อปี หรือ 1.25% ต่อเดือน ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ซึ่งระยะเวลาขายฝากที่บริษัทกำหนดนั้นทำได้ตั้งแต่ 1 เดือน ถึง 36 เดือน หรือแล้วแต่ตกลง

  หากครบกำหนดแล้วผู้ขายฝากยังไม่สามารถไถ่ถอนได้ สามารถขยายระยะเวลาได้แต่ต้องไม่เกิน 10 ปี และต้องทำเรื่องขยายระยะเวลาไถ่ถอนที่สำนักงานที่ดินก่อนครบกำหนดสัญญา

 • 3. หลักทรัพย์ที่รับขายฝาก และไม่รับขายฝาก

  หลักทรัพย์ที่เรารับขายฝาก

  • ที่ดินเปล่า
  • บ้านเดี่ยว
  • คอนโด
  • ทาวน์เฮ้าส์
  • ทาวน์โฮม
  • อาคารสำนักงาน
  • อาคารพาณิชย์
  • ตึกแถว
  • อพาร์ทเม้นท์
  • รีสอร์ท
  • โรงแรม
  • โรงงาน
  • ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างอื่นๆที่มีโฉนด

  หลักทรัพย์ที่ไม่รับขายฝาก

  • หลักทรัพย์ที่ไม่มีโฉนด
 • 4. ยื่นข้อเสนอ คืออะไร

  ยื่นข้อเสนอ คือ การที่ผู้รับซื้อฝากเลือกวิธีการรับซื้อฝากด้วยวิธี Matching โดยรูปแบบคือการยื่นข้อเสนอใช้ ราคาขายฝากและอัตราผลประโยชน์ตอบแทน ทั้งนี้ผู้ขายฝากจะเป็นผู้เลือกข้อเสนอที่เหมาะสมกับตนมากที่สุด

  เงื่อนไขในการเสนอราคา

  • เสนอราคาด้วยราคาขายฝาก สามารถเสนอเพิ่มได้ครั้งละ 50,000บาทสูงสุดที่ 100%ของราคาประเมินและเสนอพร้อม อัตราผลประโยชน์ตอบแทนตั้งแต่ 6% ถึง 15% ต่อปี

  • หมายเหตุ : เงื่อนไขในการพิจารณาราคาขายฝากพร้อมอัตราผลประโยชน์ตอบแทน ให้เป็นดุลพินิจและความพึงพอใจของเจ้าของที่ดินแต่เพียงผู้เดียว และให้ถือเป็นที่สุด
 • 5. การทำสัญญาขายฝาก ณ สำนักงานที่ดิน

  การทำสัญญาขายฝากจะไปทำที่สำนักงานที่ดิน เท่านั้น โดยมีเจ้าหน้าที่ของ Zazzet ประสานงานระหว่างผู้ขายฝาก และผู้รับซื้อฝาก จึงทำให้สมาชิกไม่พลาดทั้งในเรื่อง กระบวนการ และขั้นตอนการนัดหมาย

 • 6. การไถ่ถอนทรัพย์ และการขยายระยะเวลาการไถ่ถอนทรัพย์

  การขยายกำหนดเวลาไถ่จากขายฝากที่ดิน
  ผู้ขายฝากและผู้รับซื้อฝากต้องไปดำเนินการจดทะเบียนพร้อมกันทั้งสองฝ่ายต่อหน้าเจ้าพนักงานที่สำนักงานที่ดิน โดยการขยายระยะเวลาต้องขึ้นอยู่กับการตกลงกันของทั้งสองฝ่าย

  การไถ่ทรัพย์
  เมื่อครบกำหนดแล้วผู้ขายฝากสามารถนำเงินไปชำระต่อหน้าเจ้าพนักงานที่ดิน กรรมสิทธิ์ก็จะกลับไปเป็นของผู้ขายฝากทันที โดยมีขั้นตอนดังนี้

  • 6.1 ให้ผู้ขายฝากแจ้งไปยังผู้รับซื้อฝากล่วงหน้า 30 วัน เพื่อกำหนดการนัดหมายไปสำนักงานที่ดิน
  • 6.2 สิ่งที่ผู้ขายฝากต้องเตรียม
   • 6.2.1 คู่สัญญาขายฝาก พร้อมบัตรประชาชน(ตัวจริง) และทะเบียนบ้าน (ตัวจริง)
   • 6.2.2 เตรียมเงิน(สินไถ่) ตามที่ระบุในสัญญาขายฝาก
   • 6.2.3 ค่าธรรมเนียมไถ่ถอนขายฝาก (บุคคลธรรมดา)
    • - ค่าธรรมเนียมแปลงละ 50 บาท
    • - ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย (คิดจากราคาประเมินราชการ นับระยะเวลาตั้งแต่วันทำสัญญาขายฝากถึงวัน ไถ่ถอน)
    • - ค่าอากร 0.5% จากราคาประเมินหรือราคาไถ่ถอน
  • 6.3 สิ่งที่ผู้รับซื้อฝากต้องเตรียม
   • 6.3.1 คู่สัญญาขายฝาก พร้อมบัตรประชาชน(ตัวจริง) และทะเบียนบ้าน (ตัวจริง)
   • 6.3.2 โฉนด(ตัวจริง)
    หมายเหตุ - ก่อนครบกำหนด 30 วัน ทาง Zazzet จะมีการแจ้งเตือนไปยังผู้ขายฝาก และผู้รับซื้อฝาก

สนใจขายฝาก       สนใจรับซื้อฝาก