สมัครสมาชิกใหม่

สมัครสมาชิก

กรุณาอ่านเงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการต่อไปนี้ทั้งหมดโดยละเอียด

ข้อกำหนดและเงื่อนไข
Terms and Conditions

1. บทนำ

 • เว็บไซต์ซีแอซเซ็ท หรือ www.zazzet.com (“เว็บไซต์”) ได้จัดทำขึ้นและดำเนินการโดย บริษัท ซิมทูแอซเซ็ท จำกัด (“บริษัท”) เพื่อเป็นพื้นที่สื่อกลางในการติดต่อระหว่างสมาชิกผู้ขายฝากกับสมาชิกผู้รับซื้อฝากที่ประสงค์จะทำนิติกรรมการขายฝากอสังหาริมทรัพย์ที่มีโฉนดที่ดินถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งนี้ ก่อนที่ท่านจะสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกเพื่อใช้งานเว็บไซต์นี้ ท่านจะต้องอ่านและทำความเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์นี้อย่างละเอียด ก่อนที่จะให้ความยินยอมเพื่อเข้าผูกพันเป็นสมาชิกของเว็บไซต์ ดังนั้น หากท่านไม่สามารถยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้งานเว็บไซต์นี้ได้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ทางบริษัทขอความกรุณาให้ท่านยุติการเข้าชมและใช้งานเว็บไซต์นี้ทันที

2. วัตถุประสงค์

 • วัตถุประสงค์ของข้อกำหนดและเงื่อนไขมีขึ้นเพื่อกำหนดสิทธิและหน้าที่ระหว่างสมาชิก และ สาระสำคัญระหว่างสมาชิกกับบริษัท ตลอดจนขั้นตอนสำหรับการใช้งานเว็บไซต์และการทำนิติกรรมการขายฝากอสังหาริมทรัพย์ที่มีโฉนดที่ดินถูกต้องตามกฎหมาย ณ สำนักงานที่ดินที่มีอำนาจ ดังที่กำหนดไว้ด้านล่างนี้

3. คำนิยาม

 • ถ้าในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มิได้กำหนดรายละเอียดไว้เป็นอย่างอื่นแล้ว ให้นิยามความหมายของคำต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ด้านล่างเป็นดังนี้้

   คำนิยาม

   ความหมาย

   “บริษัท”

   บริษัท ซิมทูแอซเซ็ท จำกัด

   “บริษัทประเมิน”

   บริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์

   “สมาชิก”

   บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ได้ลงทะเบียนและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการเป็นสมาชิกตามขั้นตอนการลงทะเบียนที่จัดทำขึ้นโดยบริษัท

   “สมาชิกผู้ขายฝาก”

   สมาชิกที่มีสิทธิในการใช้งานเว็บไซต์ โดยมีความประสงค์ที่จะทำนิติกรรมขายฝากอสังหาริมทรัพย์ที่มีโฉนดที่ดินที่ถูกต้องตามกฎหมาย ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ รวมถึงปฏิบัติตามสิทธิและหน้าที่ของสมาชิกผู้ขายฝาก

   “สมาชิกผู้รับซื้อฝาก”

   สมาชิกที่มีสิทธิในการใช้งานเว็บไซต์ โดยมีความประสงค์ที่จะทำนิติกรรมรับซื้อฝากอสังหาริมทรัพย์ที่มีโฉนดที่ดินที่ถูกต้องตามกฎหมาย ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ รวมถึงปฏิบัติตามสิทธิและหน้าที่ของสมาชิกผู้รับซื้อฝาก

   “อสังหาริมทรัพย์”

   อสังหาริมทรัพย์ที่สมาชิกต้องการจะขายฝาก หรือ ต้องการจะรับซื้อฝาก ซึ่งอสังหาริมทรัพย์นี้ จะต้องเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่มีโฉนดถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น โดยหากเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่มีเจ้าของกรรมสิทธิ์หลายคน และ สมาชิกผู้ขายฝากต้องการจะขายเฉพาะในส่วนของตน อสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวจะต้องเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่ได้มีการแบ่งเขตแดนและเนื้อที่ไว้อย่างชัดเจน

   “รหัสผ่าน”

   ตัวอักษรและ/หรือตัวเลขที่เลือกโดยสมาชิกและลงทะเบียนกับบริษัทเพื่อวัตถุประสงค์ในการยืนยันตัวตนสมาชิกและปกป้องข้อมูลที่เป็นความลับ

   “ค่าบริหารจัดการ”

   ค่าบริการที่สมาชิกชำระให้แก่บริษัทสำหรับการดำเนินการเข้าทำนิติกรรมการขายฝากผ่านขั้นตอนและข้อกำหนดของบริษัท

   “เว็บไซต์”

   เว็บไซต์ซีแอซเซ็ท หรือ www.zazzet.com

   “การยืนยันข้อมูลระบุตัวตนส่วนบุคคล”

   การยืนยันความถูกต้องของข้อมูลระบุตัวตนของสมาชิกทางอีเมล หรือ การดำเนินการยืนยันความถูกต้องเพิ่มเติมตามที่บริษัทได้แจ้งแก่สมาชิกเป็นรายบุคคลไป

   “วันทำการ”

   วันที่บริษัทเปิดทำการตามปกติ ซึ่งไม่รวมวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุด นักขัตฤกษ์ในประเทศไทย

   “เวลาทำการ”

   8.30 น. – 12.00 น. และ 13.00 น. – 17.30 น.

   “นิติกรรมขายฝาก”

   การขายฝากและ/หรือการรับซื้อฝากอสังหาริมทรัพย์ที่มีโฉนดที่ดินถูกต้องตามกฎหมาย

   “เนื้อหา”

   ไฟล์ข้อมูล ข้อความลายลักษณ์อักษร ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ไฟล์เสียง หรือเสียงอื่นๆ ตลอดจน ภาพถ่าย วิดีโอ หรือรูปภาพอื่น ๆ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเว็บไซต์นี้


4. การสมัครเข้าเป็นสมาชิกเว็บไซต์

 • 4.1 ผู้ที่ประสงค์จะเข้าเป็นสมาชิกของเว็บไซต์จะต้องมีอายุ 20 (ยี่สิบ) ปีบริบูรณ์ หรือ หากมีอายุต่ำกว่า 20 (ยี่สิบ) ปี หรือ เป็นบุคคลเสมือนไร้ความสามารถ หรือ บุคคลไร้ความสามารถจะต้องได้รับความยินยอมหรือกระทำการแทนจากผู้ใช้อำนาจปกครองตามกฎหมายแล้วเท่านั้น
 • 4.2 กรณีเป็นสมาชิกใหม่ ให้ท่านระบุตัวตนโดยกรอกอีเมล และ ตั้งรหัสผ่านของท่าน ในส่วนของสมัครสมาชิกใหม่ในหน้าเว็บไซต์์
 • 4.3 บริษัทขอแนะนำให้ท่านอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์นี้ก่อน โดยกดที่ข้อความ “กรุณาอ่านเงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการต่อไปนี้ทั้งหมดโดยละเอียด” หรือ ในกรณีที่ท่านยังไม่ได้อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์นี้ บริษัทขอเรียนว่า เมื่อท่านกดปุ่มสมัครสมาชิกหลังจากกรอกอีเมลและรหัสผ่านมาแล้วนั้น ระบบจะแสดงข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์มาให้ท่านทันที เพื่อให้ท่านได้อ่านและทำความเข้าใจพร้อมยอมรับโดยกดปุ่มยอมรับ หรือ หากท่านไม่สามารถยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์นี้ บริษัทขอสงวนสิทธิในการใช้บริการของท่าน
 • 4.4 หลังจากที่ท่านได้ทำการกดยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์แล้ว ระบบจะจัดส่งอีเมลไปยังอีเมลของท่านที่กรอกไว้ในระบบ เพื่อให้ท่านได้กดข้อความยืนยันอีเมลที่ระบบได้ส่งไป
 • 4.5 เมื่อท่านทำการยืนยันอีเมลที่บริษัทได้จัดส่งไปแล้ว ระบบจะนำท่านกลับมายังเว็บไซต์เพื่อให้ท่านได้กรอกข้อมูลส่วนตัว โดยท่านจะต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวของท่านตามความเป็นจริงให้ครบถ้วนตามที่บริษัทกำหนด และ กดปุ่มบันทึกข้อมูล
 • 4.6 เมื่อท่านได้บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ถือว่าการสมัครสมาชิกของท่านเสร็จสิ้นสมบูรณ์ โดยท่านจะสามารถเลือกขายฝากเพื่อกรอกข้อมูลทรัพย์สินที่ต้องการจะขายฝาก หรือ เลือกดูทรัพย์สินที่ต้องการรับซื้อฝากได้ทันที

5. สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก

 • 5.1 สมาชิกจะใช้งานเว็บไซต์นี้ เพื่อวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุญาตตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัทเท่านั้น โดยการใช้งานดังกล่าวของสมาชิกจะต้องไม่ขัดต่อ กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือ หลักปฏิบัติที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป
 • 5.2 สมาชิกจะไม่เข้าใช้หรือพยายามเข้าใช้บริการหนึ่งบริการใด โดยวิธีอื่นรวมถึงการใช้วิธีการอัตโนมัติ เช่นการใช้สคริปต์ (ชุดคำสั่งหรือภาษาคอมพิวเตอร์เพื่อแฝงตัวเข้าสู่ระบบสมาชิก) นอกจากช่องทางที่บริษัทได้กำหนดไว้ เว้นแต่ สมาชิกจะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท
 • 5.3 สมาชิกจะไม่ทำ หรือมีส่วนร่วมในการขัดขวางหรือรบกวนการใช้งานเว็บไซต์ รวมทั้งเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเครื่องแม่ข่ายและเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับการใช้งานของเว็บไซต์นี้อย่างเด็ดขาด
 • 5.4 สมาชิกจะไม่ทำสำเนา คัดลอก ทำซ้ำ ขาย แลกเปลี่ยน หรือขายต่อซึ่งการใช้งานหรือสิทธิการใช้งานบนเว็บไซต์นี้ เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ เว้นแต่ สมาชิกจะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท
 • 5.5 สมาชิกมีหน้าที่ในการรักษาความลับของรหัสผ่านของตนที่เชื่อมโยงกับบัญชีใดๆ ที่สามารถใช้ในการเข้าถึงการใช้งานบนเว็บไซต์นี้ได้
 • 5.6 สมาชิกจะต้องให้ข้อมูลตามที่เว็บไซต์นี้กำหนดอย่างครบถ้วนและถูกต้องเป็นจริงและเป็นปัจจุบันเสมอ
 • 5.7 สมาชิกอาจได้รับ เข้าถึง สร้าง ส่ง หรือแสดงข้อมูล เนื้อหา ในการใช้งานเว็บไซต์นี้
 • 5.8 ในการใช้งานเว็บไซต์ สมาชิกต้องไม่กระทำการใดอันขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม ไม่ล่วงละเมิดสิทธิใดๆ ของบริษัท สมาชิกรายอื่น และบุคคลอื่น และไม่กระทำการใดอันก่อนให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลดังกล่าวข้างต้น
 • 5.9 สมาชิกจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อบุคคลใดๆ รวมถึงบริษัทในความเสียหายอันเกิดจากการ ละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้

6. สิทธิและหน้าที่ของสมาชิกผู้ขายฝาก

 • 6.1 การขายฝากอสังหาริมทรัพย์
  • 6.1.1 สมาชิกผู้ขายฝากจะต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่จะนำมาขายฝากอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โดยสมาชิกผู้ขายฝากจะต้องรับรองว่า เอกสารและ/หรือข้อมูลที่ได้แจ้งให้แก่บริษัททราบเป็นเอกสารและ/หรือข้อมูลที่ถูกต้อง ซึ่งหากเอกสารและ/หรือข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จหรือไม่ตรงตามความเป็นจริง สมาชิกผู้ขายฝากตกลงที่จะรับผิดชอบต่อความเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้น
  • 6.1.2 ก่อนที่สมาชิกผู้ขายฝากจะสามารถกรอกรายละเอียดเพื่อลงประกาศขายอสังหาริมทรัพย์ได้นั้น สมาชิกผู้ขายฝากจะต้องมีเอกสารใบประเมินราคาจากหน่วยงานราชการ หรือ จากบริษัทประเมินแล้ว ซึ่งหากสมาชิกผู้ขายฝากคนใดยังไม่ได้ทำการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องการจะขายฝาก สมาชิกผู้ขายฝากคนดังกล่าวสามารถติดต่อมายังบริษัทเพื่อขอรับรายชื่อและเบอร์โทรติดต่อบริษัทประเมิน เพื่อทำการประเมินอสังหาริมทรัพย์ของท่านได้
  • 6.1.3 ในการอัพโหลดภาพถ่ายบนเว็บไซต์ สมาชิกผู้ขายฝากจะต้องอัพโหลดภาพอสังหาริมทรัพย์ที่แท้จริง และไม่อัพโหลดภาพอสังหาริมทรัพย์ที่มีเครื่องหมายของเว็บไซต์อื่นที่มิใช่เว็บไซต์ของบริษัทและการใช้ภาพดังกล่าวจะต้องเป็นภาพที่ไม่ผิดลิขสิทธิ์ โดยในการอัพโหลดภาพถ่ายดังกล่าว จะต้องไม่มีรายละเอียดการติดต่อ หรือเนื้อหาอื่นใดในภาพที่สามารถทำให้สมาชิกรายอื่นสามารถเข้าใจ เข้าถึง และ/หรือทราบถึงวิธีการติดต่อผู้ขายฝากในทางอื่นใดได้โดยไม่ผ่านการใช้งานเว็บไซต์ หากสมาชิกผู้ขายฝากฝ่าฝืน สมาชิกผู้ขายฝากยินดีที่จะชำระค่าเสียโอกาส หรือ ค่าเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้นแก่บริษัท
  • 6.1.4 สมาชิกผู้ขายฝากจะต้องลงประกาศขายฝากอสังหาริมทรัพย์จำนวน 1 (หนึ่ง) รายการต่อ 1 (หนึ่ง)ประกาศเท่านั้น โดยต้องไม่ลงประกาศขายฝากอสังหาริมทรัพย์รายการเดียวกันจำนวนหลายประกาศ และ/หรือต้องไม่ใช้บัญชีสมาชิกหลายบัญชีในการลงประกาศขายฝากอสังหาริมทรัพย์รายการเดียวกัน และต้องไม่ลงประกาศขายฝากอสังหาริมทรัพย์หลายรายการในประกาศเดียวกัน
  • 6.1.5 เมื่อสมาชิกผู้ขายฝากได้กรอกข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ตามที่บริษัทได้กำหนดแล้ว บริษัทจะจัดส่งเอกสารแต่งตั้งตัวแทนผู้ขายฝากไปยังสมาชิกผู้ขายฝาก เพื่อให้สมาชิกผู้ขายฝากได้ลงนามแต่งตั้งบริษัทและส่งเอกสารกลับมายังบริษัทเพื่อที่บริษัทจะได้ดำเนินการลงประกาศในขั้นต่อไป
  • 6.1.6 ในการลงประกาศขายฝากในเว็บไซต์นั้น สมาชิกผู้ขายฝากสามารถเลือกลงประกาศการขายฝากได้ 2 กรณี คือ
   ก. ลงประกาศขายฝากแบบทั่วไป ซึ่งจะสามารถลงประกาศขายฝากได้ทันทีนับตั้งแต่เวลาที่บริษัทได้ตรวจสอบข้อมูลและอนุญาตให้ลงประกาศได้ โดยผู้ขายฝากจะเป็นผู้กำหนดราคาขายฝาก ผลประโยชน์ตอบแทนและระยะเวลาขายฝากที่ต้องการ
   ข. ลงประกาศขายฝากแบบร่วมรับข้อเสนอจากสมาชิกผู้รับซื้อฝาก ซึ่งการขายฝากประเภทนี้ จะเป็นกรณีที่บริษัทจะทำการรวบรวมอสังหาริมทรัพย์ในแต่ละเดือนเพื่อนำมาลงประกาศพร้อมกัน เพื่อให้ผู้รับซื้อฝากได้ร่วมยื่นข้อเสนอราคาและผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ขายฝาก โดยจะมีกำหนดระยะเวลาประกาศ 48 (สี่สิบแปด) ชั่วโมงนับแต่วันที่ได้ลงประกาศนั้นๆ ผู้ขายฝากจะเห็นทุกข้อเสนอที่ผู้รับซื้อฝากยื่นเสนอมา และตัดสินใจเลือกข้อเสนอที่ต้องการ กรณีที่สมาชิกผู้ขายฝากเลือกวิธีการเข้าร่วมรับข้อเสนอจากสมาชิกผู้รับซื้อฝาก สมาชิกผู้ขายฝากจะต้องส่งข้อมูลทรัพย์สินให้ครบถ้วนตามวันที่บริษัทกำหนดเพื่อที่จะได้เข้าร่วมรับข้อเสนอได้ทันเวลาที่บริษัทประกาศ มิเช่นนั้นบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการนำข้อมูลทรัพย์สินของสมาชิกผู้ขายฝากเข้าร่วมรับข้อเสนอในรอบถัดไป
  • 6.1.7 สมาชิกผู้ขายฝากจะเป็นผู้กำหนดเงื่อนไขในเรื่องราคาขายฝากที่ต้องการจะขายฝาก ระยะเวลาในการไถ่ทรัพย์คืน ประโยชน์ตอบแทนที่สมาชิกผู้รับซื้อฝากจะได้รับด้วยตนเอง
  • 6.1.8 การตอบรับข้อเสนอของสมาชิกผู้รับซื้อฝากนั้น ให้เป็นสิทธิโดยเด็ดขาดของสมาชิกผู้ขายฝากแต่เพียงผู้เดียว โดยบริษัทมีหน้าที่เพียงแค่นำเสนอข้อเสนอของสมาชิกผู้รับซื้อฝากแก่สมาชิกผู้ขายฝากเท่านั้น
  • 6.1.9 สมาชิกผู้ขายฝากตกลงที่จะชำระประโยชน์ตอบแทนให้แก่สมาชิกผู้รับซื้อฝากในอัตราไม่เกินร้อยละ 15 (สิบห้า) ต่อปี
  • 6.1.10 สมาชิกผู้ขายฝากตกลงที่จะชำระค่าใช้จ่ายในการขายฝากทั้งหมดที่สำนักงานที่ดินที่มีอำนาจ เรียกเก็บ เช่น ค่าธรรมเนียมการทำนิติกรรม(ค่าโอน) ภาษีเงินได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ ค่าอากรแสตมป์ ภาษีธุรกิจเฉพาะ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่สำนักงานที่ดินที่มีอำนาจ เรียกเก็บ
  • 6.1.11 สมาชิกผู้ขายฝากสามารถตกลงให้หักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ณ สำนักงานที่ดินที่มีอำนาจ ออกจากเงินค่าขายฝากทรัพย์สินได้ โดยสมาชิกผู้รับซื้อฝากจะเป็นผู้หักค่าใช้จ่ายและเตรียมเงินสดหรือแคชเชียร์เช็คในการชำระเงินกับสำนักงานที่ดินที่มีอำนาจ
 • 6.2 สมาชิกผู้ขายฝากมีหน้าที่ในการจัดเตรียมเงินค่าธรรมเนียม ซึ่งต้องใช้ในวันจดทะเบียนนิติกรรมขายฝากที่สำนักงานที่ดินที่มีอำนาจ โดยบริษัทจะแจ้งรายละเอียดค่าธรรมเนียมเบื้องต้นให้สมาชิกผู้ขายฝากทราบล่วงหน้าก่อนวันที่สมาชิกผู้ขายฝากและสมาชิกผู้รับขายฝากตกลงดำเนินการจดทะเบียนนิติกรรมการขายฝาก
 • 6.3 ในกรณีที่สมาชิกผู้ขายฝากสามารถขายฝากอสังหาริมทรัพย์ได้ สมาชิกผู้ขายฝากตกลงชำระค่าบริหารจัดการให้แก่บริษัทเป็นแคชเชียร์เช็คเป็นจำนวนร้อยละ 4 (สี่) ของมูลค่าการขายฝากทรัพย์สิน (ค่าบริหารจัดการขั้นตำ่ 40,000 บาท และยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ภายในวันที่สมาชิกผู้ขายฝากได้ดำเนินการเข้าจดทะเบียนขายฝากกับสมาชิกผู้รับซื้อฝาก ณ สำนักงานที่ดินที่มีอำนาจ ทั้งนี้ สมาชิกผู้ขายฝากสามารถตกลงให้หักค่าบริหารจัดการออกจากเงินค่าขายฝากได้ โดยผู้รับซื้อฝากจะเป็นผู้หักค่าบริหารจัดการและทำแคชเชียร์เช็คให้กับบริษัท

7. สิทธิและหน้าที่ของสมาชิกผู้รับซื้อฝาก

 • 7.1 การรับซื้อฝากอสังหาริมทรัพย์
  • 7.1.1 สมาชิกผู้รับซื้อฝากมีหน้าที่ในการตรวจสอบอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องการจะยื่นข้อเสนอด้วยตนเองอย่างละเอียด โดยบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการตรวจสอบดังกล่าวทั้งสิ้น
  • 7.1.2 สมาชิกผู้รับซื้อฝากสามารถเลือกวิธีการรับซื้อฝากได้ 2 วิธี ดังนี้
   ก. รับซื้อฝากแบบทั่วไป คือ การรับซื้อฝากอสังหาริมทรัพย์ที่ผู้ขายฝากได้เลือกประกาศขายฝากแบบทั่วไป ซึ่งในกรณีนี้ สมาชิกผู้รับซื้อฝากจะไม่ต้องวางเงินประกันแต่อย่างใด แต่เมื่อสมาชิกผู้รับซื้อฝากได้ตกลงที่จะรับซื้อฝากอสังหาริมทรัพย์ที่ได้ประกาศขายฝากแล้วนั้น สมาชิกผู้รับซื้อฝากจะต้องโอนเงินประกันการปฏิบัติตามสัญญาให้แก่บริษัทในทันที ในอัตราร้อยละ 1.5 (หนึ่งจุดห้า) ของราคาขายฝากแต่ไม่เกิน 100,000 บาท เมื่อบริษัทได้รับเงินประกันการปฏบิติตามสัญญาดังกล่าวแล้ว บริษัทจะดำเนินการพาสมาชิกผู้รับซื้อฝากและสมาชิกผู้ขายฝากไปจดทะเบียนขายฝากที่สำนักงานที่ดินที่มีอำนาจต่อไป
   ข. ยื่นข้อเสนอรับซื้อฝากตามที่บริษัทได้กำหนดขึ้นเป็นรายเดือน ทั้งนี้ ในการยื่นข้อเสนอรับซื้อฝากดังกล่าว สมาชิกผู้รับซื้อฝากจะต้องวางเงินประกันการปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงการใช้งานเว็บไซต์เป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) ต่อรายการ โดยโอนเงินผ่านขั้นตอน วิธีการ และบัญชีธนาคารที่บริษัทเป็นผู้กำหนดขึ้น
  • 7.1.3 เฉพาะกรณีก่อนที่สมาชิกผู้รับซื้อฝากจะดำเนินการยื่นข้อเสนอรับซื้อฝากในแต่ละเดือน หรือ กรณีที่สมาชิกผู้รับซื้อฝากไม่ได้รับการตอบรับข้อเสนอจากสมาชิกผู้ขายฝากเท่านั้น สมาชิกผู้รับซื้อฝากจึงจะมีสิทธิขอคืนเงินประกันจำนวน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) คืนจากบริษัทได้ โดยสมาชิกผู้รับซื้อฝากจะต้องปฏิบัติตามระเบียบขั้นตอนของบริษัททุกประการ ทั้งนี้ สมาชิกผู้รับซื้อตกลงให้การคืนเงินดังกล่าวของบริษัท เป็นการคืนเงินโดยปราศจากดอกเบี้ย
  • 7.1.4 ในการยื่นข้อเสนอรับซื้อฝากแบบที่บริษัทจะกำหนดให้มีขึ้นในแต่ละเดือน จะมีวิธีการยื่นข้อเสนอให้แก่สมาชิก ดังนี้ กล่าวคือ สมาชิกผู้รับซื้อฝากจะต้องยื่นข้อเสนอทั้งราคาที่ตนประสงค์จะรับซื้อฝาก และ อัตราผลประโยชน์ตอบแทนที่ตนต้องการจะได้รับจากสมาชิกผู้ขายฝาก
  • 7.1.5 ราคาเริ่มต้นของอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องการจะขายฝากนั้นจะเป็นไปตามราคาที่สมาชิกผู้ขายฝากเป็นผู้กำหนด ซึ่งผู้รับซื้อฝากสามารถเพิ่มหรือลดราคาที่ตนประสงค์จะรับซื้อฝากได้ครั้งละ 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ต่อการยื่นข้อเสนอเพิ่มหรือลดในหนึ่งครั้ง
  • 7.1.6 อัตราเริ่มต้นของผลประโยชน์ตอบแทนที่สมาชิกผู้รับซื้อฝากมีสิทธิได้รับนั้น จะเป็นไปตามอัตราผลประโยชน์ตอบแทนที่สมาชิกผู้ขายฝากเป็นคนกำหนดขึ้น ซึ่งสมาชิกผู้รับซื้อฝากจะสามารถเพิ่มหรือลดอัตราผลประโยชน์ตอบแทนได้ แต่ทั้งนี้ หากเป็นการเพิ่มอัตราผลประโยชน์ตอบแทน สมาชิกผู้รับซื้อฝากจะไม่สามารถเพิ่มได้เกินกว่าร้อยละ 15 (สิบห้า) โดยในการกดเพิ่มหรือลดอัตราผลประโยชน์ตอบแทนแต่ละครั้ง สมาชิกผู้รับซื้อฝากจะสามารถเพิ่มหรือลดข้อเสนอได้ในอัตราร้อยละ 0.25 (ศูนย์จุดสองห้า) ต่อการกดเพิ่มหรือลดอัตราผลประโยชน์ตอบแทนหนึ่งครั้ง
  • 7.1.7 ในการยื่นข้อเสนอรับซื้อฝากแบบที่บริษัทจะกำหนดให้มีขึ้นในแต่ละเดือน เมื่อสมาชิกผู้ขายฝากได้ตอบรับข้อเสนอของสมาชิกผู้รับซื้อฝากแล้ว สมาชิกผู้รับซื้อฝากมีหน้าที่ที่จะต้องไปทำการจดทะเบียนนิติกรรมขายฝาก ณ สำนักงานที่ดินที่มีอำนาจ พร้อมทั้งชำระราคาค่าขายฝากอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้แก่สมาชิกผู้ขายฝากตามที่ได้ตกลงกัน ทั้งนี้ หากสมาชิกผู้รับซื้อฝากไม่ดำเนินการจดทะเบียนนิติกรรมการขายฝากดังกล่าว สมาชิกผู้รับซื้อฝากยินยอมให้บริษัทริบเงินประกันดังกล่าวทันทีโดยไม่มีข้อโต้แย้งใด ๆ ทั้งสิ้น
  • 7.1.8 สมาชิกผู้รับซื้อฝากมีสิทธิเรียกประโยชน์ตอบแทนจากสมาชิกผู้ขายฝากได้ไม่เกินอัตราร้อยละ 15 (สิบห้า) ต่อปี ทั้งนี้ ในกรณีที่สมาชิกผู้รับซื้อฝากเรียกผลประโยชน์ตอบแทนที่สูงกว่าร้อยละ 15 (สิบห้า) ถือเป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎหมาย บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น
 • 7.2 ในกรณีที่บริษัทสามารถบริหารจัดการให้ผู้รับซื้อฝากเข้าจดทะเบียนรับซื้อฝากกับสมาชิกผู้ขายฝากได้ไม่ว่าด้วยวิธีการใดก็ตาม สมาชิกผู้รับซื้อฝากตกลงชำระค่าบริหารจัดการให้แก่บริษัทเป็นแคชเชียร์เช็คเป็นจำนวนร้อยละ 1.5 (หนึ่งจุดห้า) ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ของมูลค่าขายฝากทรัพย์สิน ภายในวันที่สมาชิกผู้รับซื้อฝากตกลงดำเนินการเข้าจดทะเบียนนิติกรรมการขายฝากกับสมาชิกผู้ขายฝาก ณ สำนักงานที่ดินที่มีอำนาจ ทั้งนี้ ผู้รับซื้อฝากยินยอมให้เงินประกันตามข้อ 7.1.2 เป็นส่วนหนึ่งของการชำระค่าบริหารจัดการ

8. สิทธิและหน้าที่ของบริษัท

 • 8.1 ข้อมูลของสมาชิก
  • 8.1.1 บริษัทมีสิทธิในการเรียกหรือขอข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นต่อการใช้งานเว็บไซต์และการทำนิติกรรมขายฝากที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งานเว็บไซต์ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ นอกเหนือจากรายการที่บริษัทได้ระบุไว้ในการสมัครสมาชิกเบื้องต้น
  • 8.1.2 บริษัทไม่มีหน้าที่ในการรับรองความถูกต้องของเอกสารหรือข้อมูลที่บริษัทได้รับจากสมาชิก
  • 8.1.3 บริษัทมีสิทธิในการคัดกรอง ตรวจทาน ทำเครื่องหมาย เปลี่ยนแปลงแก้ไข ปฏิเสธ หรือลบเนื้อหาใดๆ ที่ไม่เหมาะสมออกจากเว็บไซต์ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้สมาชิกทราบ
  • 8.1.4 หากบริษัทตรวจพบว่าข้อมูลของสมาชิกไม่ถูกต้องหรือละเมิดต่อกฎหมาย หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆ ในเว็บไซต์นี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกและยุติการใช้งานของสมาชิกทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้า
 • 8.2 การทำนิติกรรมขายฝาก
  • 8.2.1 บริษัทไม่รับประกันว่า การทำนิติกรรมขายฝากของสมาชิกผ่านเว็บไซต์จะประสบผลสำเร็จตามความประสงค์ของสมาชิก
  • 8.2.2 ในกรณีที่สมาชิกผู้ขายฝากได้ตอบรับข้อเสนอของสมาชิกผู้รับซื้อฝากแล้ว และสมาชิกผู้รับซื้อฝากไม่ไปดำเนินการจดทะเบียน ณ สำนักงานที่ดินที่มีอำนาจเพื่อทำนิติกรรมขายฝากอสังหาริมทรัพย์ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อกรณีดังกล่าว อย่างไรก็ตาม บริษัทจะช่วยเหลือสมาชิกผู้ขายฝากโดยการนำข้อเสนออื่นๆ ของสมาชิกผู้รับซื้อฝากรายอื่นมาเสนอให้แก่สมาชิกผู้ขายฝากพิจารณาต่อไป
  • 8.2.3 บริษัทไม่รับประกันว่าข้อเสนอของสมาชิกผู้รับซื้อฝากจะได้รับการตอบรับจากสมาชิกผู้ขายฝาก แม้ว่าข้อเสนอของสมาชิกผู้รับซื้อฝากจะเป็นข้อเสนอที่ดีที่สุด ทั้งนี้ เนื่องจากในการตัดสินใจรับข้อเสนอจะเป็นสิทธิเด็ดขาดของสมาชิกผู้ขายฝากเท่านั้น
  • 8.2.4 บริษัทไม่รับประกันว่าอสังหาริมทรัพย์ที่สมาชิกผู้รับซื้อฝากได้ซื้อฝากไปนั้น เป็นอสังหาริมทรัพย์ที่ปลอดและ/หรือปราศจากภาระติดพันใด ๆ ทั้งสิ้น ในการนี้ สมาชิกผู้รับซื้อฝากจะต้องรับความเสี่ยงดังกล่าวด้วยตนเองและหากมีความเสียหายใดๆ เกิดขึ้น สมาชิกผู้รับซื้อฝากจะต้องดำเนินการเรียกร้องค่าเสียหายกับสมาชิกผู้ขายฝากด้วยตนเอง
  • 8.2.5 ผลของนิติกรรมการขายฝาก ณ สำนักงานที่ดินที่มีอำนาจนั้น ไม่มีความเกี่ยวข้องใด ๆ กับบริษัททั้งสิ้น ซึ่งหากเกิดความเสียหาย หรือข้อขัดแย้งใด ๆ สมาชิกตกลงให้เป็นหน้าที่ของสมาชิกเองในการเจรจาต่อรอง หรือแก้ไขปัญหานั้นๆ
 • 8.3 สิทธิในการระงับการใช้งานเว็บไซต์
  • 8.3.1 บริษัทมีสิทธิหยุดการใช้งานหรือยกเลิกสถานะของสมาชิกรายหนึ่งรายใดเป็นการชั่วคราวหรือถาวรได้ หากการใช้งานของสมาชิกรายดังกล่าวส่งผลกระทบต่อสมาชิกรายอื่น หรือเป็นการใช้งานที่ละเมิดต่อกฎหมาย โดยไม่ต้องแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้า
  • 8.3.2 ในกรณีที่บริษัทหยุดการใช้งานหรือยกเลิกสถานะของสมาชิกรายหนึ่งรายใดเป็นการถาวร สมาชิกรายดังกล่าว ตกลงให้บริษัทมีสิทธิ ในการลบข้อมูลต่างๆ ที่อยู่ในบัญชีของสมาชิกรายดังกล่าวได้โดยไม่ต้องแจ้งให้สมาชิกรายดังกล่าวทราบล่วงหน้า
  • 8.3.3 บริษัทมีสิทธิในการแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท หรือเหตุผลอันควรอื่นใดโดยไม่ขัดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไข บริษัทจะแจ้งการแก้ไขดังกล่าว รวมถึงวันที่การแก้ไขดังกล่าวมีผลใช้บังคับให้สมาชิกทราบล่วงหน้า โดยวิธีการประกาศไว้บนหน้าเว็บไซต์ ทั้งนี้ หากสมาชิกได้เข้ามาใช้บริการเว็บไซต์นับจากวันที่มีการประกาศ ให้ถือว่าบริษัทได้ทำการแจ้งสมาชิกรายดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว
  • 8.3.4 ในกรณีที่สมาชิกปฏิบัติผิดข้อกำหนดและเงื่อนไขในเว็บไซต์ข้อหนึ่งข้อใด บริษัทมีสิทธิที่จะระงับการใช้งานของสมาชิกนั้นทันทีโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า ทั้งนี้ หากมีความเสียหายโดยตรงและ/หรือความเสียหายโดยอ้อมใดๆ เกิดขึ้นแก่บริษัท สมาชิกผู้ฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไขตกลงยินยอมที่จะชำระค่าเสียหายดังกล่าวให้แก่บริษัท เต็มจำนวนโดยทันที
 • 8.4 บริษัทขอสงวนสิทธิในการโอนเว็บไซต์ รวมถึงสิทธิและหน้าที่อื่นใดของบริษัทไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนให้แก่บริษัทในเครือหรือบุคคลภายนอกโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าและไม่ต้องได้รับอนุญาตจากสมาชิก
 • 8.5 บริษัทมีสิทธิในการริบเงินประกันจากสมาชิกผู้รับซื้อฝากที่ได้ชำระไปแล้วเต็มจำนวนหรือหักเงินประกันที่สมาชิกผู้รับซื้อฝากได้กันวงเงินบัตรเครดิตไว้ และยินยอมให้บริษัทเรียกค่าเสียหาย อันเนื่องมาจากการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้งานเว็บไซต์ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน อีกทั้ง ไม่เป็นการตัดสิทธิบริษัทในการเรียกร้องค่าเสียหายเพิ่มเติมตามมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 (สิบห้า) ต่อปี ตลอดจนรวมถึงค่าใช้จ่ายในการติดตาม ทวงถามค่าบริการของที่ปรึกษา ค่าทนายความ ค่าฤชาธรรมเนียมในการฟ้องร้อง บังคับคดี และค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
 • 8.6 บริษัทมีสิทธิในการเรียกค่าเสียหายกับสมาชิกผู้ขายฝาก อันเนื่องมาจากการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้งานเว็บไซต์ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน และสามารถเรียกร้องค่าเสียหายเพิ่มเติมตามมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

9. เงื่อนไขทั่วไปในการใช้งานเว็บไซต์

 • 9.1 สมาชิกต้องไม่ใช้เนื้อหาที่ไม่เหมาะสม หรือหยาบคายอันก่อให้เกิดความไม่พอใจต่อบุคคลอื่นใด ทั้งนี้ หากมีความเสียหายเกิดขึ้นจากการกระทำดังกล่าว สมาชิกจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นด้วยตนเอง
 • 9.2 บริษัทอาจถอดถอน หรือลบเนื้อหาของสมาชิกที่ไม่เหมาะสม หรืออาจละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น ละเมิดกฎหมาย กฎระเบียบ ประกาศต่าง ๆ ของเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจที่เกี่ยวข้อง โดยสมาชิกสละสิทธิเรียกร้อง หรือ ข้อเรียกร้องใด ๆ กับบริษัทรวมถึง บริษัทในเครือ ผู้บริหาร ผู้จัดการ กรรมการ ผู้แทน และพนักงานของบริษัท
 • 9.3 สมาชิกไม่มีสิทธิใช้ชื่อและ/หรือโลโก้ของเว็บไซต์เพื่อประโยชน์ส่วนตัวของสมาชิกนอกเหนือจากการใช้งานเว็บไซต์และ/หรือนิติกรรมการขายฝากที่เกิดขึ้นจากการใช้งานเว็บไซต์ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้
 • 9.4 สมาชิกต้องไม่ดำเนินการหรือโน้มน้าวการขายตรงอสังหาริมทรัพย์อื่นใดของสมาชิกต่อสมาชิกรายอื่น หากในกรณีใดก็ตามที่มีการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขข้อนี้ สมาชิกที่ดำเนินการดังกล่าวจะถูกสั่งห้ามไม่ให้ใช้งานเว็บไซต์และความเป็นสมาชิกของสมาชิกรายดังกล่าวอาจถูกเพิกถอนได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

10. การเปิดเผยข้อมูลของสมาชิก

 • 10.1 บริษัทมีสิทธิรวบรวมและประมวลผลข้อมูลของสมาชิก เพื่อวัตถุประสงค์ในการระบุตัวตนสมาชิก
 • 10.2 บริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกให้กับบุคคลอื่นโดยเด็ดขาด เว้นแต่ จะเป็นการเปิดเผยข้อมูลของสมาชิกเท่าที่จำเป็นต่อบริษัทในเครือ กรรมการ พนักงาน ลูกจ้างของบริษัท เพื่อการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์ และนิติกรรมการขายฝากที่สืบเนื่องจากการใช้งานเว็บไซต์ หรือ หากบริษัทมีความจำเป็นต้องทำเช่นนั้นตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่รัฐ คำสั่งศาล หรือข้อบังคับตามกฎหมาย
 • 10.3 บริษัทจะพยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อให้บุคคลภายนอกที่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในการรักษาความลับโดยเคร่งครัด

11. การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่นๆ

 • 11.1 การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นเป็นเพียงการอำนวยความสะดวกแก่สมาชิกเท่านั้น บริษัทมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีอำนาจควบคุม หรือ รับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์นั้นๆ
 • 11.2 บริษัทไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใดๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ หรือรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ดังกล่าว

12. การจำกัดความรับผิด

 • 12.1 บริษัทจะไม่รับผิดต่อความเสียหายใดๆ รวมถึง ความเสียหาย ความสูญเสียและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมหรือจากพฤติการณ์พิเศษใดๆ ที่เป็นผลหรือสืบเนื่องจากการที่สมาชิกเข้าใช้เว็บไซต์นี้ หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้ หรือต่อความเสียหาย ความสูญเสีย หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดจากความล้มเหลวในการใช้งาน ความผิดพลาด การละเว้น การหยุดชะงัก ข้อบกพร่องความไม่สมบูรณ์คอมพิวเตอร์ไวรัส ถึงแม้ว่าบริษัท จะได้รับแจ้งว่าอาจจะเกิดความเสียหาย ความสูญเสียหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวขึ้น
 • 12.2 บริษัทจะไม่รับผิดต่อสมาชิกหรือบุคคลใดๆ จากการเรียกร้องที่เกิดขึ้นจากการใช้งานเว็บไซต์หรือเนื้อหาใดๆ บนเว็บไซต์ ซึ่งรวมถึงการตัดสินใจหรือการกระทำใดๆ ที่เกิดจากความเชื่อถือในเนื้อหาดังกล่าวของสมาชิก หรือในความเสียหายใดๆ ไม่ว่าความเสียหายทางตรงหรือทางอ้อมรวมถึงความเสียหายอื่นใดที่อาจเกิดขึ้นได้
 • 12.3 สมาชิกยอมรับและตระหนักดีว่าบริษัทจะไม่ต้องรับผิดชอบต่อการกระทำใดของสมาชิกทั้งสิ้น

13. กรรมสิทธิ์และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

 • 13.1 บริษัทเป็นผู้มีสิทธิตามกฎหมายแต่เพียงผู้เดียวในกรรมสิทธิ์ ผลประโยชน์ ทรัพย์สินทางปัญญาที่เป็นที่รู้จักกัน ณ ขณะนี้ หรือในอนาคต ไม่ว่าจดทะเบียนไว้หรือไม่ รวมถึง ลิขสิทธิ์ สิ่งประดิษฐ์ การออกแบบผลิต ความคิด ลำดับการทำงาน สิทธิบัตร แผนผัง และข้อมูลความลับทางการค้า ที่มีอยู่การใช้งานเว็บไซต์ซึ่งบริษัทเป็นผู้จัดทำขึ้นไม่ว่าสิทธิเหล่านั้นจะได้รับการจดทะเบียนไว้หรือไม่ก็ตาม
 • 13.2 สมาชิกตกลงที่จะไม่เปิดเผยข้อมูลที่บริษัทกำหนดให้เป็นความลับ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท
 • 13.3 สมาชิกตกลงที่จะไม่ใช้ชื่อทางการค้า เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายการบริการ ตราสัญลักษณ์ ชื่อโดเมนของบริษัท โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท

14. กฎหมายที่ใช้บังคับ

 • การตีความ และการบังคับตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้งานเว็บไซต์นี้ให้เป็นไปตามกฎหมายไทย