คำถาม / คำตอบ

1. การขายฝากถูกกฎหมายหรือไม่ แตกต่างกับการจำนองอย่างไร

 • การขายฝากคืออะไร และถูกกฏหมายหรือไม่

  การขายฝากถูกกฎหมายอย่างแน่นอน เพราะการขายฝากก็คือการซื้อขายทรัพย์สินอย่างหนึ่งที่กรรมสิทธิ์จะตกเป็นของผู้ซื้อทันทีที่มีการทำสัญญา แต่มีข้อตกลงว่าผู้ขายฝากสามารถไถ่ทรัพย์สินคืนได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยกฎหมายจะคุ้มครองทั้งผู้ขายฝากและผู้รับซื้อฝาก และต้องทำสัญญาต่อหน้าเจ้าพนักงานที่ดินที่สำนักงานที่ดิน เท่านั้น

 • การขายฝากกับการจำนอง แตกต่างกันอย่างไร

  แตกต่างตรงที่การขายฝากทรัพย์สินจะตกเป็นของผู้รับซื้อฝากทันทีที่มีการทำสัญญา ถ้าถึงกำหนดไถ่ถอนแล้วผู้ขายฝากไม่มาไถ่ถอน ทรัพย์สินจะตกเป็นของผู้รับซื้อฝากทันที แต่การ”จำนอง”ทรัพย์สินจะยังไม่ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้รับจำนองโดยทันที หากผิดนัดชำระหนี้ต้องมีการฟ้องร้องบังคับคดีให้ทางศาลยึดทรัพย์ก่อน

2. รวมคำถามผู้ขายฝาก

 • การจ่ายค่าผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้รับซื้อฝาก
  จ่ายค่าผลประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้รับซื้อฝากไม่เกิน 15% ต่อปี หรือ 1.25% ต่อเดือนตามที่กฎหมายกำหนด
 • วงเงินที่จะได้จากการขายฝาก
  วงเงินที่จะได้รับสูงสุดถึง 100% ของราคาประเมินราชการ ราคาประเมินจากบริษัทที่ได้รับการรับรองจาก กลต. อย่างไรก็ตามวงเงินที่ได้รับขึ้นอยู่กับสภาพหลักทรัพย์ ทำเลที่ตั้งทรัพย์ และการ ยื่นข้อเสนอ ของผู้รับซื้อฝากด้วย
 • สิทธิการเช่า หรือ ร้านที่เซ้งมาสามารถนำมาขายฝากได้หรือไม่
  ไม่สามารถนำมาขายฝากกับทางเราได้ เนื่องจากทรัพย์สินที่นำมาขายฝากต้องเป็นชื่อของผู้ฝากเองที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์
 • หลักทรัพย์ที่นำมาตีมูลค่าอย่างไร
  ทรัพย์ที่จะอนุมัติให้ลงขายฝากได้นั้น ต้องใช้ราคาประเมินราชการที่ขอจากสำนักงานที่ดินหรือได้รับการประเมินราคาจากบริษัทประเมินที่ได้รับการรับรองจาก กลต.
 • ค่าใช้จ่ายในการประเมินทรัพย์ของบริษัทประเมิน
  ค่าประเมินราคาทรัพย์ ผู้ขายฝากเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการประเมินพื้นที่ ค่าประเมินจะขึ้นอยู่กับตำแหน่งและรูปแบบของทรัพย์ โดยทาง zazzet มีรายชื่อบริษัทประเมินที่ได้รับการรับรอง จาก กลต. แนะนำให้ทางผู้ขายฝาก
 • ผลประโยชน์ตอบแทนต้องชำระให้ผู้รับซื้อฝากอย่างไร
  การทำสัญญาขายฝาก ผู้รับซื้อฝากจะเรียกเก็บผลประโยชน์ตอบแทนล่วงหน้าขั้นต่ำ 3 เดือน ส่วนที่เหลือให้เป็น ข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้รับซื้อฝากและผู้ขายฝาก (ตัวอย่าง มูลค่าขายฝาก 1,000,000 บาท ผลประโยชน์ตอบแทนต่อปีเท่ากับ 150,000 บาท หรือ 12,500 บาทต่อเดือน วันโอนที่สำนักงานที่ดิน ผู้รับซื้อฝากหักผลประโยชน์ตอบแทนล่วงหน้า 3 เดือน = 37,500 บาท เหลือผลประโยชน์ตอบแทนคงค้าง 112,500 บาท ผู้ขายฝากจะเริ่มชำระค่าผลประโยชน์ตอบแทนเดือนที่ 4 เป็นต้นไป เดือนละ 12,500 บาท จนครบกำหนดไถ่ถอนทรัพย์ตามระยะเวลาโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้รับซื้อฝาก
 • ผลประโยชน์ตอบแทนที่เหลือจ่ายทีเดียวตอนไถ่ทรัพย์คืนได้หรือไม่
  ขึ้นอยู่กับข้อตกลงกับผู้รับซื้อฝาก
 • หากเดือนไหนไม่สามารถชำระค่าอัตราผลประโยชน์ตอบแทนให้ผู้รับซื้อฝากได้ ต้องทำอย่างไร
  ให้รีบแจ้งไปยังผู้รับซื้อฝากก่อนครบกำหนดชำระค่าอัตราผลประโยชน์ตอบแทน เพื่อขอเลื่อนกำหนดการชำระ และนัดวันชำระค่าอัตราผลประโยชน์ตอบแทนของเดือนนั้นอีกครั้ง
 • การไถ่ทรัพย์คืน
  เมื่อครบกำหนดการไถ่ทรัพย์คืน หากต้องการไถ่ถอนจากการขายฝากเมื่อครบกำหนด หรือก่อนครบกำหนด กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน เมื่อครบสัญญาขายฝาก นำเงินต้นพร้อมอัตราผลประโยชน์ตอบแทน (สินไถ่) มาชำระที่สำนักงานที่ดิน สามารถไถ่ถอนขายฝากได้ทันที **ก่อนถึงวันครบกำหนดไถ่ทรัพย์ทาง Zazzet จะมีการแจ้งเตือนการครบกำหนดล่วงหน้า 30 วัน เพื่อไม่ให้พลาดการไถ่ทรัพย์คืน
 • กรณีที่มาไถ่ถอนไม่ทันจะเกิดอะไรขึ้น
  ผู้ขายฝากไม่มีสิทธิ์ในการไถ่ถอนทรัพย์สินในราคาไถ่ถอนที่ตกลงกันในสัญญาได้
 • สามารถขยายระยะเวลาได้หรือไม่
  ขึ้นอยู่กับข้อตกลงกับผู้รับซื้อฝาก โดยทำเรื่องที่สำนักงานที่ดิน
 • ถ้าผู้รับซื้อฝากไม่ยอมมาเพื่อให้ไถ่ทรัพย์ ต้องทำอย่างไร
  ให้ไปที่สำนักงานบังคับคดีในพื้นที่ ติดต่อเรื่องการวางทรัพย์เพื่อไถ่ถอน ทำตามขั้นตอนจนเสร็จจะถือเป็นการชำระหนี้เรียบร้อย เอกสารที่ต้องเตรียมจะมีหนังสือสัญญาขายฝาก+เงินที่ไถ่ถอน (ติดต่อได้ที่)
  1) ส่วนกลาง ติดต่อที่สำนักงานวางทรัพย์กลาง กรมบังคับคดี เลขที่ 189/1 ถนนบางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ โทรศัพท์ 02-881-4999
  2) ส่วนภูมิภาค ติดต่อที่สำนักงานบังคับคดีจังหวัดทั่วประเทศ
 • ข้อดีของผู้ขายฝาก
  • อัตราจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้รับซื้อฝากต่ำ ไม่เกิน 1.25% ต่อเดือน หรือ 15% ต่อปีตามกฎหมาย
  • รับเงินไว ได้วงเงินสูง
  • ทำสัญญาถูกกฎหมายที่สำนักงานที่ดิน
  • ไม่เช็คประวัติทางการเงิน
  • รักษาความลับของลูกค้า
  • ลูกค้าสามารถเลือกข้อเสนอได้เองตามเงื่อนไขของราคาขายฝากและผลประโยชน์ตอบแทนที่ต้องการ
  • อัตราค่าบริหารจัดการอยู่ที่ 2.5%(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) ซึ่งต่ำกว่าทั่วไปที่คิดอยู่ที่ 5%

3. รวมคำถามของผู้รับซื้อฝาก วิธียื่นข้อเสนอ ความปลอดภัยและข้อดีของการลงทุนประเภทนี้

 • ขั้นตอนในการยื่นข้อเสนอ กรณีขายฝากแบบ Matching
  1. 1) ลงทะเบียนสมาชิก
  2. 2) เลือกทรัพย์สิน และพิจารณารายละเอียดทรัพย์สิน
  3. 3) นัดหมายทำสัญญาขายฝากเตรียมเช็คและเงินสดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนนิติกรรม ณ สำนักงานที่ดิน
 • หลังจากสมัครสมาชิกแล้วสามารถยื่นข้อเสนอได้เลยหรือไม่
  หลังจากที่มีการสมัครเป็นสมาชิกในเว็บไซต์แล้ว สมาชิกสามารถเข้าไปดูข้อมูลของทรัพย์สินได้ แต่ยังไม่สามารถยื่นข้อเสนอได้ จะต้องทำการวางเงินประกัน และแจ้งการชำระเงินทางหน้าเว็บไซต์ก่อน เมื่อทางเจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบข้อมูลการชำระเงินเสร็จเรียบร้อยจะมีการส่งSMSแจ้ง สมาชิกจึงจะสามารถทำรายการการยื่นข้อเสนอได้ (หมายเหตการตรวจสอบข้อมูลการชำระเงินประกันจะทำในวันและเวลาทำการ เท่านั้น)
 • ขั้นต่ำการรับซื้อฝาก
  การขายฝากบน zazzet จะขายฝากเริ่มต้นที่มูลค่า 500,000 บาทขึ้นไป ซึ่งผู้รับซื้อฝากต้องใช้เงินลงทุนขั้นต่ำที่ 500,000 บาทเช่นกัน ไม่รวมค่าบริหารจัดการ zazzet
 • วิธีการยื่นข้อเสนอ
  ผู้รับซื้อฝากต้องยื่นเสนอราคาขายฝากและอัตราผลประโยชน์ตอบแทนโดยยื่นข้อเสนอ อัตราผลประโยชน์ตอบแทน สูงสุดที่ 15% ต่อปี ต่ำสุดได้ที่ 6% ต่อปี และ
  ราคาขายฝากที่ 30% ของราคาประเมินราชการหรือราคาประเมินจากบริษัทประเมิน ให้ราคาได้สูงสุดไม่เกิน 100% ของราคาประเมิน
  หมายเหตุ : เงื่อนไขในการพิจารณาราคาขายฝากพร้อมอัตราอัตราผลประโยชน์ตอบแทน ให้เป็นดุลพินิจและความพึงพอใจของเจ้าของที่ดินแต่เพียงผู้เดียว และให้ถือเป็นที่สุด
 • จุดเด่นของการรับซื้อฝาก
  • ได้ผลตอบแทนสูงสุด 15%ต่อปี
  • มีหลักประกันเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่มีการเพิ่มขึ้นของมูลค่า
  • มีการตรวจสอบทรัพย์สินโดยบริษัทประเมินที่ได้รับความเห็นชอบจากกลต. ช่วยลดความเสี่ยงเรื่องราคาทรัพย์สิน
  • ทำสัญญาถูกกฎหมายที่สำนักงานที่ดิน
  • ไม่เช็กประวัติทางการเงิน

4. Zazzet (ซีแอซเซ็ท) คิดค่าบริหารจัดการอย่างไร

 • ค่าบริหารจัดการในการขายฝาก และการชำระเงิน สำหรับผู้ขายฝาก
  การคิดค่าบริการจะคิดจากมูลค่าที่ขายฝากอยู่ที่ 4% (อัตราขั้นตํ่า 40,000 บาท) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เช่น จ่ายครั้งเดียวในวันทำสัญญาขายฝากที่สำนักงานที่ดิน ผู้รับซื้อฝากเป็นผู้เตรียมแคชเชียร์เช็คในส่วนนี้ โดยจะหักจากยอดมูลค่าขายฝาก
 • ค่าบริหารจัดการในการขายฝาก และการชำระเงิน สำหรับผู้รับซื้อฝาก
  1.5 % (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ของทุกมูลค่าการซื้อฝาก ชำระเป็นแคชเชียร์เช็คในวันทำสัญญาขายฝากที่สำนักงานที่ดิน

5. การทำนิติกรรมขายฝาก เอกสารที่ต้องใช้ และค่าใช้จ่ายวันโอน ณ สำนักงานที่ดิน

 • การทำนิติกรรมต้องทำที่ไหน
  ที่สำนักงานที่ดินในเขตพื้นที่ตามโฉนด
 • เอกสารที่ต้องเตรียมในวันเซ็นสัญญาขายฝาก (ผู้ขายฝาก)
  ดูที่หน้าผู้ขายฝาก หัวข้อเอกสารที่ต้องเตรียมในวันโอน
 • เอกสารที่ต้องเตรียมในวันเซ็นสัญญาขายฝาก (ผู้รับซื้อฝาก)
  ดูที่หน้าผู้รับซื้อฝาก หัวข้อเอกสารที่ต้องเตรียมในวันโอน
 • การชำระค่านิติกรรมขายฝาก (ค่าใช้จ่ายวันโอน) ณ สำนักงานที่ดิน
  ผู้ขายฝากเป็นผู้ชำระ โดยผู้รับซื้อฝากจะเตรียมเงินในส่วนนี้ ซึ่งจะหักออกจากยอดมูลค่าขายฝากที่ได้รับ
  ค่าใช้จ่ายในวันจดทะเบียน ณ สำนักงานที่ดิน (บุคคลธรรมดา)
  ค่าใช้จ่าย ณ กรมที่ดิน ที่เกี่ยวข้องกับการขายฝาก
  1. 1. ค่าธรรมเนียมโอน 2% (คิดจากราคาประเมินราชการ)
  2. 2. ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ตามหลักเกณฑ์กรมสรรพากร)
  3. 3. ภาษีธุรกิจเฉพาะ 3.3% หรืออากรแสตมป์ 0.5% (อย่างใดอย่างหนึ่ง) ของราคาซื้อขาย แต่ถ้าราคาซื้อ ขายต่ำกว่าราคาประเมิน ให้ใช้ราคาประเมิน (กรณีครอบครองเกิน 5 ปี หรือย้ายชื่อเข้าทะเบียนบ้านเกิน กว่า 1 ปี ไม่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ ให้เสียค่าอากร
  4. 4.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าคำขอ ค่าพยาน เป็นต้น
  ค่าใช้จ่ายในวันจดทะเบียน ณ สำนักงานที่ดิน (นิติบุคคล)
  ค่าใช้จ่าย ณ กรมที่ดิน ที่เกี่ยวข้องกับการขายฝาก
  1. 1. ค่าธรรมเนียมโอน 2% (คิดจากราคาประเมินราชการ)
  2. 2. ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 1% ของราคาซื้อขาย หรือราคาประเมิน อย่างใดอย่างหนึ่งสูงกว่า
  3. 3. ภาษีธุรกิจเฉพาะ 3.3% และ อากรแสตมป์ 0.5% ของราคาซื้อขาย แต่ถ้าราคาซื้อขายต่ำกว่าราคา ประเมินให้ใช้ราคาประเมิน
  4. 4.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าคำขอ ค่าพยาน เป็นต้น

6. ช่องทางการติดต่อ

ช่องทางในการติดต่อสอบถามมีทั้งหมด 4 ช่องทาง